Hotel Iepenoord
Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Iepenoord BV de huurder/recreant betreffende de huur van (een) accommodatie(s). Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst en reserveren

Een overeenkomst voor verhuur van een accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die overeenkomst kan tot stand komen aan de receptie van het hotel maar ook middels reservering. Een overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een persoon van 21 jaar of ouder. Indien de aanvrager jonger dan 21 jaar is, kan Iepenoord BV bijkomende voorwaarden stellen. Indien het gezelschap van de huurder jonger dan 21 jaar zijn, dient de recreant gedurende het volledige verblijf van die mederecreanten die mederecreanten te vergezellen.

Er kan zowel online als telefonisch een accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

Online reserveren:

Er komt een overeenkomst tot stand indien:

 • de recreant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden;
 • de recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “plaats uw boeking”, en;
 • Iepenoord BV de reservering aan de recreant schriftelijk heeft bevestigd.

Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de website wordt bevestigd met een e-mail aan de recreant. Dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de recreant. Als de recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de recreant contact op te nemen met Iepenoord BV, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

Telefonisch reserveren:

De recreant kan ook telefonisch een reservering plaatsen. Met een telefonische reservering komt een overeenkomst meteen tot stand.

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de via de website geplaatste of telefonische reservering, ontvangt de recreant een kostenoverzicht per e-mail. Als dit kostenoverzicht niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de recreant contact op te nemen met Iepenoord BV. Eerder kan door de recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan Iepenoord BV te worden doorgegeven.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het burgerlijk wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van accommodatie.

Recreant/ Huurder

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken.
 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant bezoeken.
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.


Annuleren of wijzigen van de overeenkomst

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Iepenoord BV doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de onderstaande gevallen kosten verbonden.

Na annulering ontvangt de Recreant een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan Iepenoord BV verschuldigd:

 • Zie annuleringsvoorwaarden

Annulering door Iepenoord BV

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is Iepenoord BV gerechtigd de reservering te annuleren.

Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 • Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast of brand).
 • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop of een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).

Iepenoord BV stelt de recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Er zal in dit geval getracht worden een gelijkwaardige accommodatie aan te bieden tegen dezelfde reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat Iepenoord BV over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom zonder dat Iepenoord BV aan de recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de recreant dit schriftelijk aangeven bij Iepenoord BV. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen

Betalen

Na reservering ontvangt de Recreant een bevestiging met de betalingsvoorwaarden. De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer Iepenoord BV niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

Verplichtingen (mede)recreant

De recreant en mederecreant en hun eventuele gasten zullen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de recreant ten aanzien van Iepenoord BV en geeft dit het recht de overeenkomst te ontbinden.

(Gebruik) accommodatie

Staat van de accommodatie en aard van gebruik

 • De accommodatie wordt in goede staat aan de (mede)recreant ter beschikking gesteld. Indien de (mede)recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie.
 • Recreant is verplicht de accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de recreant of mederecreant aan de accommodatie is aangebracht, dient door recreant voor vertrek aan de receptie van het park te worden gemeld en dient direct te worden betaald.
 • De accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Maximaal toegestane personen

Het gebruik van de gereserveerde accommodatie met meer dan het voor de accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op de website is niet toegestaan. Iepenoord BV kan in dit geval de (mede)recreant het gebruik van de accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.

Huisdieren

Reserveringen voor hotelkamers waarin huisdieren zijn toegestaan, zijn enkel te boeken op aanvraag per telefoon/e-mail.

Klachten

Indien een Gast tijdens het verblijf in het hotel een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie teneinde Iepenoord BV in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden bij Iepenoord BV Noordweg43 4356 EB Oostkapelle. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor Iepenoord BV bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

Reissom en kosten

 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • Iepenoord BV behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte reserveringen.

Aansprakelijkheid

 • Iepenoord BV is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (mede)recreant door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de accommodatie en van alle faciliteiten en diensten in het hotel is voor eigen risico van de (mede)recreant.
 • Iepenoord BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het hotel of de tuin.
 • De (mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Iepenoord BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (mede)recreant.

 Aansprakelijkheid recreant

Tijdens het verblijf is de recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen Iepenoord BV en de recreant.

Privacy

Een verwijzing naar de privacy verklaring van de Iepenoord ontvangt u in uw kostenoverzicht en kunt u op de website terug vinden.

Toepasselijkrecht en bevoegde rechter

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Geschillen aangaande de overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. Indien de recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat Iepenoord BV zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Overige bepalingen

De recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk te melden.

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie van het Hotel te melden. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het Hotel verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van een medewerker van Iepenoord BV. Bezoekers dienen zich te houden aan dein de algemene voorwaarden gestelde regels.

De Recreant dient ervoor te zorgen dat zijn Gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Energie (water/stroom)

Het is niet toegestaan een elektrische auto op te laden anders dan op de hiervoor ingerichte en als zodanig aangeduide parkeerplaatsen.

Faciliteiten van het park

Het gebruik van de faciliteiten van het hotel geschiedt op eigen risico.

Drones

Zijn niet toegestaan zonder toestemming van Iepenoord BV

Huisdieren

Alleen honden zijn toegestaan in de hiervoor aangewezen hotelkamers in de bijgebouwen. Ze dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een accommodatie, en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere gasten van het park. De recreant is verplicht het meenemen van een hond te melden bij de reservering.

 • Er zijn extra kosten verbonden aan het meebrengen van een hond.
 • De huisdieren dienen buiten het landgoed te worden uitgelaten
 • Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van het huisdier zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.

Tuin en omliggend landgoed

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Wildplassen is niet toegestaan.

Gebruik en inlevering sleutels

Bij het verlies van sleutels worden kosten in rekening gebracht. Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen dan (mede)recreanten.

Bij vertrek dienen alle sleutels die de gasten ten behoeve van hun accommodatie hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij de receptie van het hotel.

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het park dienen zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan Iepenoord BV of andere gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

De nachtrust dient gerespecteerd te worden. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen. Het is niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op een dusdanige manier te gebruiken dat overlast wordt veroorzaakt.

Met het ontvangen van een klacht van een andere gast staat de overlast in principe vast. Openbare dronkenschap is verboden het is een gast niet toegestaan om buiten de accommodatie, anders dan op het daarbij behorende terras, geopende flessen en/of blikken alcoholhoudende drank(en) bij zich te hebben.

Instructies van het personeel (met inbegrip van een eventuele bewakingsdienst) dienen meteen te worden opgevolgd.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

Iepenoord BV behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de accommodatie te (laten) verrichten.

Spoedeisende storingen die aan de receptie van het hotel zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost. Iepenoord BV heeft derhalve altijd het recht de verhuurde accommodaties te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de gast recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen.

Tevens heeft Iepenoord BV het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen.

Iepenoord BV zal een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag Iepenoord BV afzien van een dergelijke aankondiging.

Parkeren

In het algemeen wordt één motorvoertuig per accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Motorvoertuigen van bezoekers worden niet toegelaten. Iepenoord BV behoudt zich het recht voor het op een park geldende parkeerbeleid te wijzigen. Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Parkeren op de wegen of in de tuin is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt Iepenoord BV zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen en/of een wielklem aan te brengen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende gast komen.

Veiligheidseisen

De gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidsvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel meteen op te volgen. Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van motorvoertuigen en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in de tuin reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of motorvoertuigen te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden.

Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden. Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust

Tevens is het verboden om:

 • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben .
 • op, om en in de accommodatie, tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben.
 • volgens de wet verboden wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie van het hotel worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel al vertrokken gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze gast aan hem of haar worden nagezonden.

Iepenoord BV is nooit aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat de eigenaar het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang.

Alle gasten dienen de in de algemene voorwaarden opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van Iepenoord BV  en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook strikt op te volgen.

In geval van overtreding van deze voorwaarden en regels evenals in geval van het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, is Iepenoord BV gerechtigd de gast te verwijderen waarbij verdere toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van en/of korting op de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht  om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.

Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter vrije beoordeling van Iepenoord BV, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de gast de toegang tot het hotel worden ontzegd.

Reglement groepen

De recreant die heeft geboekt voor een groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de groep bij de receptie te melden. Iepenoord BV zal hen (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te tonen en hen tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de groepsleden.

Iedere gast is op eerste verzoek van Iepenoord BV of diens (bewakings)personeel verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen.

De gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn.

Indien bij aankomst, of tijdens verblijf word geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 21 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht door een derde die 21 jaar of ouder is, behoudt Iepenoord BV zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom.

De recreant die boekt terwijl alle mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de algemene voorwaarden.

Indien een overtreding naar het oordeel van Iepenoord BV zo ernstig is dat voortzetting van de overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is Iepenoord BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden (zonder voorafgaande waarschuwing). De gehele groep (of gezin) zal dan onmiddellijk uit het hotel worden verwijderd en de toegang worden ontzegd, zonder restitutie van de reissom inclusief bijkomende kosten.

Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de recreant of een van de mederecreanten hiervoor (ook namens de groep of het gezin) te tekenen. Bij het niet tekenen wordt dit gezien als een weigering zich aan de regels van het park te houden en kan Iepenoord BV overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder restitutie van de betaalde reissom en de betaalde waarborgsommen.

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden of dit parkreglement beslist het Nederlands recht.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.